ඉදිමුණු නැගී එන පැඩල් ar රා නිෂ්පාදනය හා සැපයීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න

කිමිදුම් කණ්නාඩි

දැන් විමසන්න