ផ្តោតលើការផលិតនិងការផ្គត់ផ្គង់តុក្កតាទ្រនាប់ទ្រទ្រង់អតិផរណា

អតិផរណាឡើងជិះលើក្តារអីវ៉ាន់នៅ 40 ម៉ែត្រខ្ពស់ជាង

Today I’m sharing a very thrilling and fantastic inflatable stand up paddle board venue abroad – the Pontes Vauday Waterway Bridge and Canal.The Pontesvotel Waterway Bridge and Canal is located in the north east of Wales, England.It’s built between 1795 and 1805.It is 18km long and is the longest and highest elevated waterway in the UK.

 

Today we are talking about the elevated waterway section, which is 40 metres above the ground, 307 metres long, 3.7 metres wide, 1.6 metres deep, with a water level of about 30 cm and that no protective railing had been installed on the side of the canal.I wonder if visitors sitting on a canal boat cruise have a shivering, soul-sucking feeling as they drive down the elevated waterway section.

 

But that’s not all, the most exciting part is that some artistically daring paddle boarders will choose to paddle without any protection.It means that if you make a mistake, your center of gravity is not stable, you slip and roll, or you are afraid of heights and your psychological endurance is not strong enough,or in the case of wind, rain and other natural conditions, you may also experience the feeling of flying down from 40 meters. It can be said that on such a way, adrenaline can directly rush to the sky.

 

So far, there are only a few players challenging the paddle here, and the official also strongly suggests that the paddle players must pull down the paddle when walking this road section, while the kayak players obviously have a lot more, after all, the center of gravity is relatively low, the wind impact is small, the vision is not so wide, and the psychological pressure will be relatively small, but it will be very dangerous.


ពេលវេលាប្រកាស: 2020-11-20
សាកសួរឥឡូវនេះ